eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Žiadosť o prijatie uchádzača do základnej umeleckej školy

Popis služby: Uchádzač sa do základnej umeleckej školy prijíma na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu dieťaťa, alebo samotným uchádzačom (vek nad 18 rokov) ktorú predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy. Po vykonaní prijímacej skúšky uchádzača riaditeľ vydá rozhodnutie.

Podmienkou prijatia na štúdium v ZUŠ je úspešne vykoná prijímacia skúška vo zvolenom umeleckom odbore. Podmienky a termíny sú uvedené na web stránke príslušnej umeleckej školy, ich zoznam je uvedený v informačnej službe Informovanie o základných umeleckých školách.

Voči rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle zákona o správnom konaní. Uchádzač nemusí byť prijatý do základnej umeleckej školy.

Do základnej umeleckej školy sa prijímajú uchádzači pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania prihlášok pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ základnej umeleckej školy po dohode so zriaďovateľom na budove školy, svojej informačnej tabuli, webovej stránke a obvykle aj na webovej stránke zriaďovateľa (mesto/obec). Akceptujú iba prihlášky podané v určenom období, štandardne od 01.04. do 15.06. aktuálneho roka. Po podaní prihlášky sa osobne vykonáva prijímacia skúška.

Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov alebo uchádzača o prijatie do základnej umeleckej školy.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o prijatie uchádzača do základnej umeleckej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto/obec.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 10.07.2019

Dátum poslednej zmeny: 08.07.2020