eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o centrách voľného času

Centrum voľného času (CVČ) zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase počas celého roka.

CVČ usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.

CVČ môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase:

   1. školám a školským zariadeniam,
   2. občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti,
   3. ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

Deti a iné osoby sa do centra prijímajú na uvedenú činnosť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Iné osoby sa do centra prijímajú na základe ich písomnej žiadosti.


Dátum zverejnenia: 28.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2017