Mesto a obec v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „zákon“) sú verejnými obstarávateľmi.

Zverejňovanie informácií o jednotlivých zákazkách sa uskutočňuje v súlade so zákonom. Mesto o obec zverejňuje informácie o ostatných zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona  v súlade s vnútornou smernicou č. 33/2013 vrátane dodatku č. 1/2014. Zverejňovanie zákaziek závisí od predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje bez DPH.

A) Limity pre nadlimitné zákazky:

Tovar – od 207 000 €

Služba – od 207 000 €

Stavebné práce – od 5 186 000 €


Informácie o nadlimitnej zákazke  sú zverejnené na webových stránkach:

a) vo Vestníku verejného obstarávania: http://www2.uvo.gov.sk/evestnik

b) na portáli EVO: https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

c) na profile verejného obstarávateľa: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6915

 

B) Limity pre podlimitné zákazky:

Bežné:

Tovar (okrem potravín) – od 1 000 € - do limitu pre nadlimitné zákazky

Služba – od 1 000 € - do limitu pre nadlimitné zákazky

Stavebné práce – od 1 000 € - do limitu pre nadlimitné zákazky

Potraviny – od 40 000 € - do limitu pre nadlimitné zákazky

Ostatné:

Tovar (okrem potravín) – od 20 000 € - do limitu pre nadlimitné zákazky

Služba – od 20 000 €  - do limitu pre nadlimitné zákazky

Stavebné práce – od 30 000 €  - do limitu pre nadlimitné zákazky


Informácie o podlimitnej zákazke sú zverejnené na webových stránkach:

a) Vestník verejného obstarávania: http://www2.uvo.gov.sk/evestnik

b) Portál EVO: https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

c) Profil verejného obstarávateľa: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6915

  •      Elektronický kontraktačný systém (pre tovary, služby a práce bežné): https://www.eks.sk/

 

C) Limity pre zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona:

Bežné:

Tovar (okrem potravín) – do 1 000 €

Služba – do 1 000 €

Stavebné práce – do 1 000 €

Potraviny – do 40 000 €

Ostatné:

Tovar (okrem potravín) – do 20 000 €

Služba – do 20 000 €

Stavebné práce – do 30 000 €

 


Dátum zverejnenia: 28.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2017

Legislatíva

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Životné situácie