eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.


Dátum zverejnenia: 28.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2017