Poplatok správca poplatku vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Správca poplatku môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

POPLATOK JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ:

a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu poplatku,
b) poštovým peňažným poukazom na určený účet správcu poplatku,
c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku.

Lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere je stanovená v rozhodnutí, ktorým správca dane určuje poplatok na príslušné zdaňovacie obdobie.


Dátum zverejnenia: 28.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2017

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Zákonná lehota

Služba je uhrádzaná každý mesiac na základe fakturácie.

Poplatky

Každá samospráva má individuálne sadzby poplatku

Kompetencie

Životné situácie