Úradná tabuľa - Obec Bohdanovce 

Návrh VZN č. ......./2019